ผลงาน

ผลงานของเรา

โครงการล่าสุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงฆ์

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Nctech Building

Texas, USA

Vax Tech Building

Ontario, CA

Food Lab Building

Athens, GR

Trust and Worth

Our Clients